Novinky a události

OZNÁMENÍ O PŘEVODU ZÁVODU

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto ve smyslu ustanovení § 2177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 2183 tohoto zákona, oznámit, že s účinností
ke dni 1.7.2019 byl převeden obchodní závod, jenž vznikl podnikatelskou činností pana Ing. Františka Slavíka, nar. 3.2.1955, IČ 647 41 672,bytem a místem podnikání Josefa Štemberky 111, Lidice, PSČ 273 54 (dále jen „Obchodní závod“), na obchodní společnost FS Trading Steel Kladno s.r.o., IČ 070 74 824, se sídlem Huťská 251, Kladno, PSČ 272 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294222 (dále jen „Společnost“),neboť byl na základě Smlouvy o vkladu závoduuzavřené dne 24.6.2019 mezi panem Ing. Františkem Slavíkem jako jediným společníkem Společnosti a Společností poskytnut tento Obchodní závod ve smyslu ustanovení § 219 a násl. zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech, Společnosti jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2019.

V souvislosti s výše uvedeným Vám tímto oznámením sdělujeme, že Společnostse tak k 1.7.2019 stala jako nový vlastník Obchodního závodu věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k Obchodnímu závodunáleží, a to s právními účinky také vůči Vám jako obchodnímu partnerovi subjektu Ing. František Slavík, IČ 647 41 672, místem podnikání Josefa Štemberky 111, Lidice, PSČ 273 54. Veškeré dluhy vztahující se k Obchodnímu závodu tedy bude již nadále hradit shora uvedená Společnost. Stejně tak je od uvedeného data Společnost oprávněnajako nový věřitel přijímat plnění na pohledávky náležející k Obchodnímu závodu, jakož isvým jménem vystavovat účetní doklady pro platby (faktury) na peněžité nároky náležejícík Obchodnímu závodu. S ohledem na právě uvedené Vás tedy žádáme, budete-liprovádět jakékoli platby související s Obchodním závodem, o jejichpoukázání přímo Společnosti, a to na bankovníúčet číslo 5973442/0800 (v měně CZK) vedený u České spořitelny, nebo na účet 5973522/0800 (v měně EUR) vedený u České spořitelny.

Současně Vás tímto také zdvořile informujeme, že v důsledku výše uvedeného převoduObchodního závodu přešla na Společnost veškerápráva a povinnosti příslušné smluvní strany vyplývající ze smluv uzavřených v souvislostis provozem Obchodního závodu, resp. uzavřených s osobou Ing. František Slavík, IČ 647 41 672, místem podnikání Josefa Štemberky 111, Lidice, PSČ 273 54. Uzavřené smlouvy jsou tedy i nadále platné a účinné a není nutné provádět jejich změnu ani uzavírat smlouvy nové.

nové pracovní příležitosti

Hledáme nové zaměstnance na pozici PRODEJCE SKLADU a DĚLNÍK SKLADU - PILAŘ. 

Nová pila KASTO

Strojový park Dělícího centra byl 30.9.2017 rozšířen o novou, v pořadí již šestou pilu, KASTOwin A5.6.
Hlavní předností pil KASTOwin je pokročilý stupeň automatizace dělícího procesu. K dalším přednostem patří moderní design, vyšší výkon, nižší spotřeba elektrické energie a delší životnost nástrojů.
Nákupem pily došlo k navýšení kapacity řezání ve firmě a zvětšení maximálního rozměru řezaného materiálu na 560 mm.

novinky
Volná pozice PRODEJCE SKLADU
28.06.2021
Hledáme nové zaměstnance na pozici PRODEJCE SKLADU. Více o podmínkách v sekci KARIÉRA.
Přechod závodu Ing. František Slavík na FS Trading Steel Kladno s.r.o.
01.07.2019
S účinností od 1.7.2019 byl závod Ing. František Slavík převeden na obchodní společnost FS Trading Steel Kladno s.r.o.
anketa
Jak nakupujete materiál ?
Jinak (15%)
Celkem hlasovalo: 231